GDPR


Privacy – verklaring De Pompoenstappers VZW

De Pompoenstappers VZW met Maatschappelijke Zetel Melkstraat 14 bus 22460 Kasterlee

Ondernemingsnummer 0474-873-396 Bankrekening BE70 2300 2676 2825.

Aansluitingsnummer WSVL 1050.

Uw aansluiting bij onze wandelclub houdt in dat wij over de volgende persoonsgegevens beschikken.

  • Naam en Voornaam.
  • Adres
  • Eventueel Telefoon en/of GSM en e-mailadres.
  • Uw geboortedatum;
  • Geslacht.
  • Nationaliteit.
  • Datum van aansluiting.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Wandelsport Vlaanderen.

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor verenigingsdoeleinden van de Pompoenstappers vzw.

Dit houdt in dat u instemt met de doorzending van de noodzakelijke gegevens aan Wandelsport Vlaanderen vzw. Dit ten behoeve van de toezending van het Walking Magazine en de elektronische nieuwsbrief. Alsmede de verwerking van de jaarlijkse lidkaarten en de verzekering bij wandelactiviteiten.

Evenmin heeft hij of zij bezwaar dat zijn of haar e-mailadres door de genoemde vereniging (De Pompoenstappers vzw) voor verenigingsdoeleinden wordt gebruikt.

Hetzelfde geldt voor het publiceren van eventuele bij clubactiviteiten getrokken foto’s waarop hij of zij herkenbaar is afgebeeld, mits de foto wordt gepubliceerd in de gebruikelijke communicatiemiddelen van de vereniging, te weten “het Pompoentje” en of de Website van de vereniging “www.depompoenstappers.be” .

De gegevens die u aan ons doorgegeven geeft kunnen aan derden partij doorgegeven worden indien dit noodzakelijk is voor de verenigingsdoeleinden. Gebruik van 3de partij , versturen clubblad , opmaak website en facebook.

Tevens wordt verklaard dat hij of zij ermee bekend is dat de persoonsgegevens op eigen verzoek worden gewijzigd, aangepast of verwijderd worden uit het betreffende verenigingsbestand.

Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonlijke gegevens bewaard tot 2 jaar na opzegging na de opzegging van het desbetreffende kalenderjaar.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op de direct marketing volstaat het ons schriftelijk mee te delen op het adres van de maatschappelijke zetel; (Gelieve bij dit verzoek een kopie bij te voegen van uw identiteitskaart). Op dit adres kan u altijd vragen over welke gegevens wij verwerken en eventueel laten verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen.

Wij verbinden er ons toe uw gegevens zonder uw schriftelijke toestemming niet door te geven aan derden.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

 

Het bestuur

Pin It on Pinterest

Share This